Emlak Arama

 Satılık : Kiralık :
-

Emlak Talep

Haber Duyuru
DEMİRCİ DE FIRSAT SATILIK 3.KAT LÜX DAİRE
 BURSA NİLÜFER DEMİRCİ DE ACİL SATILIK 3.KAT 110 m2 2+1 KOMBİLİ LÜX DAİRE 1.490.000 TL  ...
BEŞEVLER DE KELEPİR SATILIK DAİRE
 BURSA NİLÜFER BEŞEVLER DE ACİL SATILIK 100 m2 1.KAT 2+1 SATILIK DAİRE  895.000 TL...
MUDANYA BADEMLİ'DE SATILIK SIFIR LÜX VİLLA
BURSA MUDANYA BADEMLİ'DE SATILIK 5+1  KOMBİLİ 400 m2+ 500 m2 BAHÇELİ HAVUZLU VİLLA 9.000.000 TL...
MUDANYA ÇAĞRIŞAN'DA SATILIK CAZİP VİLLA
 BURSA MUDANYA ÇAĞRIŞAN'DA SATILIK 6+1 KOMBİLİ 400 m2+ 500 m2 BAHÇELİ LÜX VİLLA 9.000.000 TL...
MUDANYA BADEMLİ'DE 800 m2 BAHÇELİ SATILIK VİLLA
 BURSA  MUDANYA  BADEMLİ'DE SATILIK 5+1 KOMBİLİ 450 m2+ 800 M2 BAHÇELİ CAZİP ACİL SATILIK VİLLA  8.900.000 TL ...
MUDANYA BADEMLİ'DE SATILIK 8+2 İŞYERİNE UYGUN MÜSTAKİL VİLLA
 BURSA MUDANYA BADEMLİ'DE SATILIK MÜSTAKİL 5+2 KOMBİLİ 450 m2+ 800 M2 BAHÇELİ LÜX VİLLA 12.000 000 TL...
MUDANYA BADEMLİ'DE SATILIK SIFIR ÖZEL HAVUZLU VİLLA
 BURSA MUDANYA BADEMLİ'DE SATILIK SIFIR 6+1 KOMBİLİ 400 m2+ 500 M2 BAHÇELİ ÖZEL HAVUZLU VİLLA 14.000.000 TL...

Banka Kredileri

Kredi Hesapla
Tutar:
TL
Vade:
Ay
Oran:
 %
Taksit:
1.250
TL

Googleda Ara!

Web'te Türkçe

IP adresiniz: 44.201.72.250
Tarih: 30.09.23

Toplu Konut Kanunu
Toplu Konut Kanunu
Kaynak: toki.gov.tr

Toplu Konut Kanunu

Kanun Numarası : 2985
Kabul Tarihi : 2/3/1984
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/3/1984 Sayfa: 18344
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 23 Sayfa: 53

Amaç ve Kapsam:
Madde 1 - Konut ihtiyacının karşılanması konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve 
esasların düzenlenmesi, memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat
teknikleri ile araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve Devletin yapacağı desteklemeler için 
Toplu Konut Fonunun meydana getirilmesi ve kullanılması bu Kanun hükümlerine tabidir.

Toplu Konut Fonu:
Madde 2 - Bu Kanunla öngörülen hizmetlerin gerçekleştirilmesi maksadıyla Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde "Toplu Konut Fonu" kurulmuştur.

Bu Fonun kaynakları;
a) Tekel İdaresi ve Tekel dışında kalan gerçek ve tüzelkişiler tarafından imal edilen 
alkollü ve alkolsüz içkiler, tütün mamülleri, ispirto ve ispirtolu içkiler ve her türlü 
içki imalinde kullanılan alkollü ve alkolsüz özütlerin istihsal vergisine esas matrahları
üzerinden en fazla % 15 nispetinde hesaplanacak ve istihsal vergisinden ayrılacak miktardan
(Bu maddelerin istihsal vergisinin fona ödenecek meblağı karşılamaması veya istihsal
vergisinin mevcut olmaması halinde de yukarıda açıklanan şekilde hesaplanacak miktar Tekel 
İdaresi ve Tekel dışında kalan gerçek ve tüzelkişiler tarafından Fona Ödenir.),
b) (Mülga: 14/6/1989-3571/16 md.)
c) Diğer kanun ve kararnamelerle Toplu Konut Fonu için verilmesi öngörülen paralardan,
d) (Değişik: 1/7/1992 - 3827/1 md.) Yurtdışı çıkışlardan çıkış başına alınacak en çok 100 
Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan, 
Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan Cumhuriyetleri için çıkış
başına en çok bunun dörtte biri kadar Amerikan Doları karşılığı Türk Lirasından, 
(Türk vatandaşlığına kabul edilen göçmenlerin, geldikleri ülkeye yılda bir defa yapacakları 
seyahatler bu harçtan muaftır. Ayrıca Bakanlar Kurulu, Hac çıkışları dahil, kimlerin bu 
harçtan muaf tutulacağını veya istisnadan yararlanacağını tespite yetkilidir.) (*)

(*) 21/3/1996 tarih ve 96/7887 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 1/4/1996 tarihinden itibaren 
Yurt dışına çıkan kişilerin Toplu Konut Fonu harcından muaf tutulması kararlaştırılmıştır. 
(Bkz. R.G.: 31/3/1996-22597 Mük.)
e) 3 üncü maddeye göre verilecek krediden faydalanacak hak sahiplerinin Fona yapacakları geri
ödemelerden,
f) Toplu Konut Fonuna kaynak sağlamak maksadıyla çıkarılacak Hazine kefaletli döviz veya Türk 
Lirası esaslı tahvillerin satışından sağlanacak gelirlerden, (Çıkartılacak tahvil miktarı, her 
sene bütçe kanunu ile tespit edilecek miktarı geçemez.),
g) Fona yapılacak bağış ve yardımlardan,
h) Hazine arsaları üzerine yapılan konut ve işyerlerinin arsa maliyet bedellerinin en çok
% 25'ine kadar alınacak katılım payından,
i) Bu Fona açılacak kredilerden,
j) Tekel İdaresinin ithal ettiği maddelerden alınan fonlardan,
k) (Ek: 1/5/1985-3189/1 md.) Tüketilen elektrik enerjisinin satış kilowatt saat bedeli üzerinden
en fazla % 10 nispetinde
hesaplanacak miktarlardan, Meydana gelir.
(Değişik: 1/5/1985-3189/1 md.) Yukarıdaki bentlerde belirtilen nispet ve miktarları tespite, 
azaltmaya veya bir misline kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Toplu Konut Fonunun Kullanma Sahası:
Madde 3 - (Değişik birinci fıkra: 20/6/1987-3397/1 md.) Toplu Konut Fonu; ferdi ve toplu konut 
kredisi, konut kredisi faiz sübvansiyonu, toplu konut alanlarına arsa temini, araştırma, turizm
altyapıları, konut altyapıları, okul, karakol, ibadethane, sağlık tesisleri, spor tesisleri, 
postane, çocuk parkları, benzeri tesisler ve konut sektörü sanayiisini teşvik için yatırım ve 
işletme kredisi ile iş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkarlara ait işyerleri ve küçük
sanayi teşebbüslerinin kredi yoluyla desteklenmesi ve afet hizmetlerinin karşılanması alanlarında
kullanılır. Fonun ne şekilde kullanılacağı Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun hazırlayacağı
öneriler de dikkate alınarak, Bakanlar Kurulunun tanzim edeceği tüzükle tespit edilir.
(Ek: 28/5/1986-3291/10 md.) Fon bakiyelerinin tamamen veya kısmen T.C. Merkez Bankası dışında 
nemalandırılmasına ait esas ve usuller Bakanlar Kurulunca düzenlenir.

İskan Sahalarının Tespiti, Kamulaştırma ve Kadastro:
Madde 4 - Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde toplu konut
iskan sahaları valiliklerce belirlenir. Bu sahalar gerektiğinde Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü eliyle
kamulaştırılabilir. Toplu Konut İskan sahalarının kadastro çalışmalarının yapılması ve imar planının
hazırlanması ile ilgili esasları Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulu tespit eder.

Projelerin Teşviki:
Madde 5 - Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde teşvik edilen
projeler, teşvikle ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Uygulanmayacak Kanunlar:
Madde 6 - Bu Kanun hükümlerine göre yapılacak işlemlerde, 70 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
38 ve 50 nci maddeleri, 1050 sayılı Muhasabei Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Toplu Konut Fonunun Denetimi :
Madde 7 - Toplu Konut Fonunun denetimi 20/10/1983 tarihli ve 72 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme
Kurulu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına tabidir.

Madde 8 - 2487 sayılı Toplu Konut Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. "Kamu Konut Fonu" bakiyesi 
"Toplu Konut Fonu" na aktarılmıştır.

Ek Madde 1 - (Ek: 9/4/1990-KHK-412/1 md.)
Başbakanlığa bağlı ve kamu tüzel kişiliğine sahip Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Toplu Konut
İdaresi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul kıymetler çıkarmak,
b) Yurt içi ve yurt dışından, Toplu Konut Fonunun kullanma alanlarında yararlanmak üzere kredi almaya 
karar vermek,
c) Konutların finansmanı için bankaların iştirakini sağlayacak tedbirleri almak, bu amaçla gerektiğinde
bankalara kredi vermek, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usulleri tesbit etmek,
d) Konut inşaatı ile ilgili sanayisi veya bu alanda çalışanları desteklemek,
e) Özellikle kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan konut inşaatıyla ilgili şirketlere iştirak etmek,
f) Memurlar ve işçiler ile bunların emeklilerine Konut Edindirme Yardımı
Yapılması Hakkında 3320 sayılı Kanunu uygulamak ve bu Kanun ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
g) Toplu Konut Fonu ile Geliştirme ve Destekleme Fonu'nu idare etmek,
h) Gerektiğinde her çeşit araştırma, proje ve taahhüt işlemlerinin sözleşmeyle yaptırılmasını temin etmek,
i) Kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Ek Madde 2 - (Ek: 9/4/1990-KHK-412/1 md.)
Toplu Konut İdaresi personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine tabidir.
Toplu Konut İdaresi Başkanı müşterek kararname ile, diğer personel Toplu Konut İdaresi Başkanının onayı ile
atanır.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli
personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda
sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bu fıkra hükmüne göre çalıştırılacak olanlar sosyal güvenlik açısından
T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilir.
Bu İdarenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde belirtilen unvanlarına ait kadroları 
ile Daire Tabibi Kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlar istekleri
halinde T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler. Bu suretle sözleşmeli çalıştırılacaklardan T.C. Emekli 
Sandığından aylık alanların bu aylıkları kesilmez.
Üçüncü ve dördüncü fıkralara göre çalıştırılacakların adedi, ücretlerinin taban ve tavanı ile diğer mali
hakları, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak hizmet sözleşmesi esaslarına göre tespit edilir.
Bu İdarede Başbakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli maaşsız izinli ve sözleşmeli olarak,
çalıştırılabilirler.Bu kişilerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve mükellefiyetleri saklı tutulur.
İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katıldığı gibi, bunlardan 
izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar başkaca hiçbir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler.

Ek Madde 3 - (Ek: 9/4/1990-KHK-412/1 md.)
Toplu Konut İdaresinin bütçesi, Fondan sağlanacak ve Fonun % 1'ini aşmayacak meblağdan oluşur.

Ek Madde 4 - (Ek:9/4/1990- KHK-412/1 md.)
Bu Kanunla yapılması öngörülen işlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Ek Madde 1 - (Ek: 10/5/1990-3645/1 md.)
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 64 üncü maddesi, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun, 
2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı 
Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2629 sayılı Uçuş,
Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamındaki görevler nedeniyle şehit olanlar ile barışta
ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat ve manevralar sırasında bu harekat ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle
hayatlarını kaybedenlerin; dul eşine,eşi hayatta değilse veya evlenmişse maaşa bağlanmış çocuklarına müştereken,
bunlar bulunmadığı takdirde bakmakla yükümlü olduğu ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut 
Fonundan faizsiz olarak kredi verilir.
Bu kredinin miktarı, başvuru esasları ile ödemesiz dönemi ve ödeme süresiyle ilgili esaslar Yüksek Planlama
Kurulunca belirlenir.

Geçici Madde 1 - a) 2487 sayılı Toplu Konut Kanununa göre kredilendirilmiş projelere,Toplu Konut ve Kamu
Ortaklığı Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde 2487 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
b) 2487 sayılı Toplu Konut Kanununa göre hak kazanmış projeler, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun 
tespit edeceği esaslar çerçevesinde bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

Geçici Madde 2 - (Ek: 10/5/1990-3645/2 md.)
Ek 1 inci madde kapsamında kalan ve bu Kanunun yürürlük tarihinden önce şehit olan veya hayatlarını 
kaybedenlerin hak sahibi yakınlarına bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren müracaatları 
halinde ek 1 inci maddede belirtilen esaslar dahilinde faizsiz konut kredisi verilir.

Yürürlük :
Madde 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme :
Madde 10 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
Ana Sayfa Konut İlanları İş Yeri İlanları Arazi İlanları İletişim