Emlak Arama

 Satılık : Kiralık :
-

Emlak Talep

Haber Duyuru
BADEMLİ' DE SATILIK 800 m2 BAHÇELİ VİLLA
MUDANYA BADEMLİ'DE SATILIK 5+2 MANZARALI 800 m2 BAHÇELİ CAZİP VİLLA  11.900.000 TL...
BADEMLİ'DE SATILIK SIFIR 6+1 HAVUZLU VİLLA
 MUDANYA BADEMLİ'DE SATILIK 500 m2  BAHÇELİ MÜSTAKİL MANZARALI VİLLA  18.000.000 TL...
BADEMLİ'DE SATILIK 8+2 VİLLA
 MUDANYA BADEMLİ'DE SATILIK 450 m2 + 550 m2 BAHÇELİ VİLLA 16.000.000 tl...
BADEMLİ'DE SATILIK SIFIR LÜX 5+1 VİLLA
 MUDANYA BADEMLİ'DE SATILIK 350 m2 + 500 m2 BAHÇELİ  VİLLA 14.950.000 TL...

Banka Kredileri

Kredi Hesapla
Tutar:
TL
Vade:
Ay
Oran:
 %
Taksit:
1.250
TL

Googleda Ara!

Web'te Türkçe

IP adresiniz: 18.206.48.243
Tarih: 05.12.23

Tapu Kanunu
 
Tapu Kanunu
Kaynak: toki.gov.tr
 
Tapu Kanunu 
Kanun Numarası : 2644 
Kabul Tarihi : 22/12/1934 
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih 29/12/1934 Sayı: 2892 
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 16 Sayfa: 312 
* * 
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız 
<< Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri KÜlliyatı>>, Cilt :1 Sayfa : 235 
* * 
Madde 1 - Gayrimenkullerin tescilinde o gayrimenkul Devlete ait ise bulunduğu yerdeki en büyük mal memuru, hususi idareye ait ise vali, evkafa ait ise ev kaf müdürü veya memuru, belediyeye ait ise belediye reisi, köye ait ise muhtar ve mahsus kanunla teşekkül etmiş diğer hükmi şahıslara ait ise bunların kanuni mümessilleri salahiyetlidirler. Bu mümessillerin salahiyetlerini kullanma şeklini gösteren kanunlar hükmü yerinde durmaktadır. 
Madde 2 - Hükmi şahısların tapu işlerinde merkez veya şubelerinin bulunduk ları yerin en büyük mülkiye amirinden nizamnamelerine göre gayrimenkul tasarru funa izinli olduklarına ve tescil işini yapacak mümessilin salahiyetine dair alınacak belgenin verilmesi mecburidir. Ticaret Şirketleri bu belgeyi ticaret sicil memurundan alırlar. 
Madde 3 - Mevcudiyetleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince tanınmış olan ya bancılara ait dini, ilmi, hayri müesseselerin fermanlara ve Hükümet kararlarına müsteniden sahiplendikleri gayrimenkuller bu belgelerin sınırları dışına çıkma mak ve Hükümetin izni alınmak şartile müesseselerin hükmi şahsiyetleri namına tescil olunabilir. 
Madde 4 - Madenlerin tesciline ait muamelelerde mahsus kanun ve nizamlarına göre verilecek belgelerin İktisat Vekaletince tasdik edilmiş olması şarttır. 
Madde 5 - (Mülga : 4/11/1990-3678/31 md.) 
Madde 6 - (Mülga : 11/6/1945-4753/64 md.) 
Madde 7 - (Mülga:16/2/1995 - 4070/15 md.) 
--------------------------------------------- 
(1) Bu kanunun, 10/4/1944 tarih ve 4541 sayılı Kanunda muhtarlığa ait olduğu belirtilen vazifeler hakkındaki hükümleri, anılan Kanunun 24 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 8 - Denizden doldurulmak istenilen yerler için o yerin en büyük mal memurundan izin almak lazımdır. Bu izin doldurulacak yer belediye sınırı içinde ise belediyenin, limanı da alakadar ediyorsa liman dairesinin veya deniz ticare ti idaresinin ve müstahkem mevki kumandanlığı olan yerlerde müstahkem mevki ku madanlığının muvafakatları alındıktan sonra 3 yıl müddetle verilir. Belediye sı nırı dışında ise alakalarına göre vilayet veya kaza idare heyetlerinin muvafaka ti alınır. İzinle doldurulan bu yerler izin veren dairelerden alınacak belgeler üzerine değer baha aranmaksızın dolduran namına tapu sicillerine geçirilir. Üç yıl içinde makbul bir özür olmaksızın doldurma işini bitirmiyenlerin bu yerler den eli çektirilir.
 
Madde 9 - İzinsiz doldurulmuş olan yerlerin tescilinde mahzur olmadığı ala kalı daire ve heyetlerce kabul olunursa doldurulan yerlerin doldurulmuş olduğu halindeki değer bahasının onda biri alınmak şartile dolduran namına tescili yapılır.
 
Madde 10 - Deniz kıyısında teressübattan veya denizlerin med ve cezrinden dolmuş yerlerin satılmasında mahzur olmadığı sekizinci maddede yazılı alakalı dairelerce bildirildiği takdirde o yerlerin kendi gayrimenkulüne bitişik olan kısmını o gayrimenkul sahibinin kendisine yapılacak tebligattan itibaren iki sene içinde takdir olunacak değer baha ile almağa hakkı vardır. Bu yerleri satın alanların o yeri korumak için rıhtım inşası hakkı olacaktır.
 
Madde 11 - Sahipli bir gayrimenkulün önü veya bitişiği doldurulmak istenil diği takdirde sahibinden başkasına izin verilemez. İzinsiz olarak sahibi tara fından doldurulan böyle bir yerin tescilinde mahzur olmadığı alakalı daire ve heyetlerce bildirildiği takdirde doldurulan yerin doldurulmuş olduğu haldeki kıymetinin onda biri alınıp dolduranın veya dolduranın yerine geçenin namına asıl mülkü ile birleştirilerek tescil olunur. 
Devlet, vilayet, belediye veya köy meclisince sıhhi, içtimai veya iktisadi sebeplerle yapılacak doldurma işlerinde yukarıdaki fıkrada yazılı gayrimenkul sahiplerine doldurmağa yetecek mühlet verilerek doldurma teklif olunur. Bu müd det içinde doldurmadıkları takdirde bu hakları kalmaz.
 
Madde 12 - Bir gayrimenkulün önünde veya bitişiğinde olupta sahibi tarafın dan doldurulmak istenilen yerin doldurma işi itirilmeksizin o gayrimenkul bir başkasının mülkiyetine geçer veya ayni bir hakla takyid olunursa, başka suretle mukavele bulunmadığı takdirde bu muamele işin şartları mahfuz olmak üzere doldu rulan yerde de sari olur.
 
Madde 13 - Devletçe veya vilayet ve belediyelerce yapılan liman, dalgakı ran, inşaatile temizleme ve taramadan meydana gelecek arazi hususi kanunlarında ki hükümlere bağlıdır.
 
Madde 14 - 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeler hükmü bataklık olmıyan göl ve ne hir kenarlarında da caridir. Şu kadar ki nehrin asıl yatağını ve suların akıntı sını bozmadığı ve alt taraflara ve başkalarına mazarratı olmıyacağı hakkında fenni rapor aranır. 
Başlı başına tasarruf olunabilecek deniz, göl veya nehir metrukatı bulunan sahipsiz yerler sahipli bir gayrimenkulün önünde veya bitişiğinde bulunursa o gayrimenkul sahibine değer baha ile satın alması teklif olunur. Bir yıl içinde talip olmadığı takdirde başkalarına satılır. Bu yerler başlı başına tasarruf olunmıyacak halde ise takdir olunacak değer baha ile bitişiğindeki gayrimenkul sahiplerine temlik olunarak kendileri borç landırılır. 
 
 
Göl veya nehrin istila veya tahrip ettiği yerlerin sahiplerine Kanunu Mede ninin 636 ve 637 nci maddeleri hükmü yerinde durmak üzere mukabil tarafta bu sebeplerden meydana gelmiş arazi var ise muadili parasız verilebilir. 
Madde 15 - (Birinci fıkra Mülga: 18/1/1950-5516/12 md.) Sahipli arazide husule gelen bataklıkların sıhhi sebeplerinden dolayı kuru tulması zarureti tahakkuk edince Devlet veya vilayet tarafından verilecek müsait bir mühlet içinde sahipleri kurutmadıkları takdirde o bataklık Devlet veya vila yet tarafından kurutulur. Sahiplerinden kurutma masrafına iştirak edenlerin ara zisi kendilerine verilir. Masrafa iştirak etmiyenlerin arazisi kurutanın mülkü olur. (Değişik: 18/10/1962-79/1 md.) Bu takdirde, gayrimenkulün bataklık halin deki gerçek karşılığı olarak arazi sahibine ödenecek bedelinin tesbitinde 6830 sayılı İstimlak Kanunu hükümleri uygulanır.
 
Madde 16 - Hususi kanunlarında müsaade edilenleri hariç olmak üzere Devlete, belediyelere ve köylere ait orman, koru ve baltalıklardan tarla açılamaz ve hu susi bina yapılamaz. Şahıslara ait ormanlarda dahi ait olduğu vekaletten izin alınmadıkça tarla açılamaz. 
Madde 17 - Erbabı vukufa takdir ettirilen değer bahaların ikinci derecede tasdikı belediyelerce seçilecek iki zatın da iştirakile mahalli idare heyetleri ne aittir. 
Madde 18 - Bu kanunda yazılı vergi kıymetleri 1837 numaralı Bina Vergisi ve 1933 numaralı Arazi Vergisi Kanunları mucibince vergiye matrah olan kıymettir. 
Madde 19 - Değer bahalar müsavi taksitlerle beş yıl içinde vergi ile birlik te Tahsili Emval Kanununa göre tahsil olunur. İki seneye ait taksit ödenince gayrimenkul sahibi namına tescil edilir ve geri kalan taksitler için o gayrimen kul ipotekli olur. 
Madde 20 - Bu kanunun neşrinden evvel muamelesi bitipte tahakkuk ettirilmiş olan değer bahalar dahi 19 uncu maddede yazılı şekilde taksitle tahsil olunur. 
Madde 21 - Köy ve belediye sınırları içinde kapanmış yollarla yol fazlaları köy veya belediye namına tescil olunur. 
Madde 22 - Kadastro veya tapu tahriri yapılmış olan yerlerle tapu senet veya kayıdlarına sahiplerinin fotoğrafı yapıştırılmış olan gayrimenkullerin vukubula cak tasarruf muameleleri için belediye veya köy ilmühaberleri aranmaz. Kanunu 
Medeninin mer'iyeti tarihine kadar musakkaf ve hükümde olan bağ ve bahçe ve ar saların on beş, diğer arazinin on seneden daha az bir müddet içinde husul bulmuş olan iktisap sebeplerine veya Kanunu Medeninin mer'iyetinden sonra düşürülmüş olan kayıdlara müstenit tasarruf muameleleri için dahi böyle yapılır. Ancak bu muamelelerde kayıt sahibinin fotoğraf vermesi ve bu fotoğrafın kayda yapıştırıl ması lazımdır. Bu çerçeve dışında kalan muamelelerle 2 nci fıkradaki hallerde fotoğraf ve remiyenler için gayrimenkulün sahibi olduğuna ve başkasının alakası bulunmadığı na dair belediye veya köy ilmühaberi almak lazımdır. 
Madde 23 - İlmühaber alınması lazımgelen muameleler için belediye veya ihti yar meclisi ilmühaberi tasdikten imtina ederse bu imtina sebeplerini şerh ile izaha mecburdur. Bunu yapamazsa hakkında kanuni takibat yapılır. Tapu idareleri yapacakları tetkik ve tahkik üzerine bu sebeplerin kanuni ol madığını anlarlarsa işi tapu komisyonuna verirler. Komisyon da sebeplerin kanuni olmadığına karar verirse tapu idarelerince muamele yapılır. Aksine karar verirse tapu idareleri 1515 numaralı kanunun şumülü dışındaki hallerde alakalıyı mahke meye gönderir. Kaza tapu komisyonlarının kararlarına karşı alakalıların vilayet tapu komisyonlarına itiraz hakları vardır 
Madde 24 - Köylerde bulunan metruk ve kimsesiz mezarlıklarla vakfa ait umumi mezarlıklar köyün manevi şahsiyeti namına tescil olunur. 
Madde 25 - 1580 sayılı Belediye Kanununun 159 uncu maddesi ile 2510 sayılı İskan Kanununun 21 inci maddesi dışında kalan mera, baltalık gibi köy orta malı sayılan yerlerin tescili ve alım satım şekilleri hakkında hususi hükümler konu lacaktır. 
Madde 26 - (Değişik: 6/1/1954-6217/1 md.) 
Mülkiyete, mülkiyetin gayrı ayni haklara ve müşterek bir arzın hissedarları veya birbirine muttasıl gayrimenkullerin sahipleri arasında bunlardan birinin veya bir kaçının o gayrimenkul üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın, muay yen bir katından veya dairesinden yahut müstakillen istimale elverişli bir bölü münden munhasıran istifadesini temin gayesiyle Medeni Kanunun 753 üncü maddesi 
hükümlerine göre irtifak hakkı tesisine veya tesisi vadine mütedair resmi senet ler tapu sicil muhafızları veya memurları tarafından tanzim edilir. Alakalıların isteği halinde resmi senedi tanzim için memurlar ikametgahlara giderler, bu sırada gelecek haciz ve tahdit kararları resmi senedi yapmak için ikametgaha gitmiş olan memura tebliğ olunur. 
 
(Ek hüküm: 2/4/1998 - 4358/3 md.) Resmi senede tarafların kimlik bilgileri ile birlikte vergi kimlik numaraları da kaydedilir.(Değişik:6/3/1981-2421/1 md.) Resmi senedi, taraflar ile hazırlayan memur ve tapu sicil muhafızı imzalar. Ta rafların kimliklerinde şüpheye düşülen hallerde tanık getirilmesi istenebilir. Kanunların tanık bulundurulmasını zorunlu kıldığı hükümler saklıdır.11 Ocak 1926 tarihli ve 711 sayılı Kanun gereğince yapılacak akitlerde de aynı usul uygulanır. Birinci fıkrada beyan olunan irtifak hakkı tesisi vaitleri tapu siciline re'sen şerh verilir. Bunlardan irtifak hakkı tesisi vadine mütedair resmi senet ler tapuya şerh verilmekle, taallük ettiği gayrimenkulün sonraki maliklerini de ilzam eder. Noterlik Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendi mucibince noterler tarafın dan tanzim edilen gayrimenkul satış vadi sözleşmeleri de taraflardan biri ister se gayrimenkul siciline şerh verilir. Şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapılmaz veya irtifak hakkı tesis ve tapuya tescil edilmezse işbu şerh tapu sicil muhafızı veya memuru tarafından re'sen terkin olunur. 
 
(Ek : 26/4/1984-3000/1 md.) Konut yapanlara, ihracatçılara, turizm tesisi yapanlarla işletmecilerine, sanayicilere, esnaf ve sanatkarlara konuları ile il gili olarak bankalarca veya kamu kurum veya kuruluşlarınca (Ordu Yardımlaşma Ku rumu dahil) açılacak kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipo tek işlemleri, resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa ke filleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmelerine istinaden, ilgililerin talebi üzerine, tapu sicil muhafızlıklarınca tapuya tescil edilir. 
 
(Ek: 12/3/1985-3163/1 md.) Tarımsal kredi sebebiyle bankalar veya kamu kurum ve kuruluşları lehine teminat olarak gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemle rinde de bu usule uyulur. * 
Madde 27 - Tapu Sicil Muhafız veya memurları tarafından yapılan resmi senet lere iki tarafın ve tapu senetleriyle akte müstenit olmıyan iktibaslarda kayıt lara sahibinin 6x4 büyüklüğünde ve mümkün olan yerlerde fotoğrafları yapıştırı lır. Bu imkanı idare heyeti tayin eder. Tapu sicil muhafızları veya memurları da küçüklük ve sair makbul mazeretleri göz önüne alabilirler. 1515 numaralı kanunun şümulüne girmiyen fotoğrafsız tapu kayıt ve senetleri ne fotoğraf yapıştırılmak istenildikçe tapu memurluğunca hüviyeti bilinmiyenler için hüviyetleri tasdik ettirilerek fotoğraf yapıştırılır. 
Madde 28 - Akte ve tescile müteallik tapu işleri idari emirlerle durdurulamaz.
 
Madde 29 - (Mülga: 25/2/1952-5887/126 md.) 
Madde 30 - Plan ve resmi mesahaya istinad etmiyen gayrimenkul mallarda eski denberi malüm ve muayyen olan hududa itibar olunur. Borçlar Kanununun 215 inci maddesi hükmü yerinde durmaktadır. 
Madde 31 - (Değişik: 25/1/1950-5520/1 md.) 
Gayrimenkul malların yüz ölçüsü tapu sicilinde yazılı miktardan fazla çıkıp ta bu fazlalığın bitişik araziye el uzatmaktan ileri gelmediğine ve sınırca da bir değişiklik olmadığına mahkemece karar verilirse sicille karar veçhile kaydolunur. Mahkeme gayrimenkulün başında incelemeler yapar ve bitişik gayrimenkul ma liklerini dinler. Mahkeme kararına, tapu fen memurlarına ve bunlar yoksa yetkili fen memurlarına veya mühendislere yaptırılacak o yere ait harita da eklenir. İtiraz halinde genel hükümler çerçevesinde dava açılır. 
Madde 32 - Planı veya resmi şekilde yapılmış haritası bulunan gayrimenkulle rin gerek kazaen ve gerekse rızaen parçalara ayrılmasında harita yapılması mec buridir. Şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde olupta tapu fen memuru 
bulunan yerlerde plan ve haritaya bağlı olmıyan gayrimenkullerin parçalara ay rılmasında da harita yapılır. Belediye sınırları dışında bulunan gayrimenkuller den kazai şekilde parçalara ayrılanların haritasını yaptırmak hakimin takdirine bağlıdır. 
Madde 33 - Kanunu Medeninin 934, 935 inci maddelerine göre sicillin tashihi ne ve bir ayni hakkın süküt edip etmediğinin tayinine dair tapu sicil muhafız veya memuru tarafından mahkemeye yapılacak müracaatlar ve bunun üzerine verile cek kararlardan bir güna harc ve resim alınmaz ve bunlara damga pulu yapıştırılmaz. 
Madde 34 - Bedelli akitlerde ve bir aktin yapılması diğerinin yapılmış olma sına bağlı olan hallerde alakalılar tapu sicil muhafız veya memurunu yediadil yapabilirler. Bu takdirde memur tarafından paranın hak sahiplerine verilmesi Akitlerin tamam olmasına bağlıdır. Akitler tamam olmazsa memur parayı kimden al mış ise alakalılar dağılmadan huzurlarında derhal ona geri verir ve taallük ettiği muameleleri bozar. 
Madde 35 - Tahdidi mutazammın kanuni hükümler yerinde kalmak ve karşılıklı olmak şartiyle yabancı hakiki şahıslar Türkiye'de gayrimenkul mallara temellük ve tevarüs edebilirler. 
 
(Ek fıkra: 21/6/1984 - 3029/1 md.; iptal: An. Mah. 13/6/1985 tarih ve E. 
1984 /14, K. 1985/7 sayılı Kararı ile) 
 
(Ek fıkralar: 22/4/1986 - 3278/1 md.; iptal: An. Mah. 9/10/1986 tarih ve E. 
1986/18, K. 1986/24 sayılı Kararı ile)
 
Madde 36 - Yabancı hakiki şahıslar bir köye bağlı olmıyan müstakil çiftlik lere ve köy sınırları dışında kalan arazinin otuz hektardan çoğuna ancak hüküme tin izniyle sahip olabilirler. Kanuni miras bu hükümden dışarıdır. Adı geçen çiftliklere ve arazinin otuz hektardan ziyadesine vasiyet suretiyle veya mensup mirascı sıfatiyle yabancı hakiki şahısların sahip olabilmesi de hükümetin iznine bağlı olup izin verilmezse çiftlik ve bu fazla miktar tasfiye suretiyle bedele çevrilir. 
Madde 37 - Yabancı hakiki şahısların intikal işleri Türkiye Cumhuriyeti mah kemelerinden verilen veyahut kendi salahiyetli makamlarından verilipte Türk ka nunlarının veraset usulü hakkındaki hükümlerine uygun olduğu Türk mahkemelerince
tasdik edilen veraset senetlerine istinaden yapılır. 
Madde 38 - 8 cemaziyelevvel 1275 tarihli tapu nizamnamesi ve zeyillerinin ve 28 receb 1291 tarihli emlak nizamnamesinin ve 7 muharrem 1293 tarihli arazi hak kındaki fıkaratı nizamiyenin ve 8 receb 1276 tarihinde iradesi çıkmış olan tapu senedatı hakkındaki talimatnamenin ve 28 receb 1276 tarihinde iradesi çıkmış olan tarifnamenin ve emvali gayrimenkulenin tasarrufuna dair 3 mart 1329 tarihli muvakkat kanunun ve defterhane idarelerinin teşkilat ve tensikatına dair 17 tem muz 1323 tarihli nizamname ile zeyillerinin ve emvali gayrimenkulenin muamelatı tasarrufiyesinde tapu senedatı ile kayidlerine alakadaranın fotoğrafileri yapış tırılmasına dair 30 kanunusani 1926 tarihli kanunun Kanunu Medeni ile Kanunu Medeninin tatbikına aid kanun ve Borçlar Kanunu ile ortadan kalkmamış olan hü kümlerile başka kanunların bu kanuna uygun olmıyan hükümleri kaldırılmıştır. 
Geçici Madde 1-(2644 sayılı Kanunun numarasız Muvakkat maddesi olup tesel sül için numaralandırılmıştır.) 
- Bu kanunun mer'iyetinden evvel açılarak tarla veya bağ ve bahçe haline konulmuş olupta henüz muamelesi bitmemiş yerler hakkında da bu kanunun 6 ncı maddesi hükümleri tatbik olunur. 
Madde 39 - Bu kanun hükümleri, neşrolunduğu tarihten itibaren yürümeğe başlar.
 
Madde 40 - Bu kanun hükümlerini Adliye, Dahiliye, Maliye Bakanları yerine 
getirir. 
* * 
 
22/12/1934 TARİHLİ VE 2644 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDE: 
 
1 - 26/4/1984 tarih ve 3000 sayılı kanunla gelen Geçici Madde: 
 
Geçici Madde - 2/2/1984 tarihli ve 2977 sayılı İdari Usul ve İşlemlerin Ye niden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanu nu için adı geçen Kanunla verilen süre bitimine kadar geçerlidir. 
 
 
2644 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ 
GÖSTERİR LİSTE 
 
Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
----------------------------- Yürürlükten Kaldırılan Tarihi Sayısı Maddesi Kanun veya Kanun Hükümleri ------ ------ ------ --------
Şehir ve kasabalarda muhtarlığın ilgasına dair 2295 numaralı kanun ve Memurin Kanununun 47 inci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 960 numaralı Kanun ile 1111 numaralı Askerlik ve 2613 numaralı Askerlik ve 2613 numaralı Kadastro ve Tahriri ve 2644 numaralı Tapu Kanunlarının 27/11/1984 tarih ve 4541 sayılı Kanunda yazılı muhtarlığa ait vazifeler hakındaki hükümleri 10/4/1944 4541 24 716 sayılı Borçlanma Kanununun 3 üncü maddesi ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu nunun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrası ve 2510 sayılı İskan Kanununun 17 nci maddesine bağlı toprak tevzi cetveli ve bu maddenin sanatkarlara yarım istihkak toprak verileceğine dair olan fıkrası ile 20. ve 21 inci maddeleri ve 22/12/1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 6 ncı maddesi hükümleri ve arazi dağıtılması hakkındaki diğer makamların yetkileri 11/6/1945 4753 64 22/12/1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanunu nun 15 inci maddesinin birinci fıkrası 18/1/1950 5516 12 22/12/1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanunu nun 29 uncu maddesi 25/2/1952 5887 126-c 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 442,445, 446 ve 540 ıncı maddeleri ile 2644 sayılı Tapu Kanununun 5 inci maddesi 4/11/1990 3678 31 22/12/1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 7 nci maddesi 16/2/1995 4070 15 
 
2644 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNi GÖTERİR LİSTE 
 
Kanun Yürürlüğe 
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi 
------ --------------------------------------- ----------- 4541 - 15/4/1944 
 
4753 - 15/6/1945 
 
5516 - 23/1/1950 
 
5520 - 31/1/1950 
 
5887 - 29/3/1952 
 
6217 - 9/1/1954 
 
79 - 23/10/1962 
 
2421 - 8/3/1981 
 
3000 - 1/5/1984 
 
3029 - 23/6/1984 
 
3163 - 22/3/1985 
 
3278 - 6/5/1986 
 
3678 - 23/11/1990 
 
4358 - 4/4/1998
Ana Sayfa Konut İlanları İş Yeri İlanları Arazi İlanları İletişim